Commissie: Kerkenraad

Kerkenraad

Missie en Visie Ontmoetingskerk Rijssen sinds 2016

Missie: Aangeraakt door Gods liefde, bezield door Gods Geest, met Jezus Christus als voorbeeld, samen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Visie: Wij willen bouwen aan Gods Koninkrijk door te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Dat doen wij met een open geest, gericht op de eigen gemeente én de samenleving.

V1 Wij zoeken samen naar mogelijkheden om geloof te delen, uit te dragen en zoveel mogelijk mensen te inspireren door het evangelie van Jezus Christus.

V2 Wij worden geïnspireerd en bemoedigd door een duidelijke Bijbeluitleg met toepassing voor het dagelijks leven, waarbij ruimte en aandacht is voor de veelkleurigheid in geloofsbeleving.

V3 Wij beseffen dat wij deel uitmaken van Gods schepping en zetten ons in voor de leefbaarheid van de aarde.

V4 Wij zijn actief betrokken en zetten daarom onze talenten en gaven naar vermogen in.

V5 Wij zijn open en uitnodigend, gericht op ontmoeting met de ander.

V6 Wij, jong en oud, voelen ons thuis in onze gemeente en vormen samen de gemeente van Jezus Christus.

Samenvatting Beleidsplan 2022-2026 Ontmoetingskerk Rijssen
Beleidsplan 2022-2026 - Algemeen deel

Beleidsplan 2022-2026 - Vieren
Beleidsplan 2022-2026 - Pastoraat
Beleidsplan 2022-2026 - Diaconie
Beleidsplan 2022-2026 - Jeugd
Beleidsplan 2022-2026 - Missionair
De werkgroep Vorming en Toerusting heeft uitstel gekregen. Dit plan verschijnt later.

​​​​​​​Het integraal afgedrukte beleidsplan kunt u opvragen bij de scriba.

Werkwijze Algemene Kerkenraad en Kerkenraad1                            

Vanaf najaar 2018 kent de Ontmoetingskerk twee soorten Kerkenraadsvergaderingen:

 • De Algemene Kerkenraad (max. 64 personen)
 • De Kerkenraad (max. 17 personen)

Algemene Kerkenraad (AKR):

 • Grote vergadering van alle ambtsdragers
 • Vijf keer per jaar komt hij bij elkaar
 • Inhoudelijk bezinning, bespreking, vastlegging of verbetering van de beleidsplannen van de werkgroepen aan de hand van de Missie en Visie van onze kerk
 • De vastlegging van de begroting en jaarrekening van Diaconie en van College van Kerkrentmeesters
 • Hij is er voor de hoofdlijnen: bezinning en vastlegging

Kerkenraad (KR):

 • Kleine vergadering van alleen de ouderling-coördinatoren en voorzitters
 • Maandelijks komt hij bij elkaar met uitzondering van juli en augustus
 • Hij overziet de uitvoering van beleidsplannen van de werkgroepen en de onderlinge samenwerking van de werkgroepen
 • Hij is er voor de details: uitvoering, bijsturing, evaluatie

De AKR:

De AKR wordt gevormd door alle ambtsdragers: voorgangers (assessoren), diakenen, ouderlingen, jeugdouderlingen en kerkrentmeesters. De AKR heeft als taak om het beleid vast te stellen dat door de werkgroepen wordt uitgevoerd.

De werkgroepen:

Er zijn zeven werkgroepen: Beheer, Diaconie, Jeugd, Missionair, Pastoraat, Vorming & Toerusting en Vieren. Elke werkgroep doet tweemaandelijks verslag van de activiteiten en de plannen in de KR. Na bespreking in de KR wordt het verslag, eventueel aangepast, ter informatie doorgestuurd naar de AKR. Vragen hierover kunnen direct aan de ouderling-coördinator van de werkgroep worden gesteld of in de AKR-vergadering.

Wat gebeurt er tijdens AKR-vergaderingen?

In het eerste deel van een AKR-vergadering worden vragen beantwoord over de plannen en activiteiten van de verschillende werkgroepen. De Beleidsplannen van de werkgroepen worden getoetst aan de Missie en Visie van de Ontmoetingskerk. Wanneer de Missie en Visie vernieuwing behoeft, wordt een nieuwe Missie en Visie verwoord. Daarnaast worden de begrotingen of jaarrekeningen van Diaconie en Beheer besproken en vastgelegd of teruggelegd bij de betreffende werkgroep. Verder worden de jaarlijkse verkiezingen en de jaarlijkse gemeentebijeenkomst georganiseerd.

Hoe worden de Beleidsplannen besproken?
Vragen die de AKR te stellen heeft bij een beleidsplan:
    -    Sluit dit beleidsplan aan bij de Missie en Visie van onze kerk?   

 • Heeft dit beleidsplan genoeg raakvlakken met Gods bedoelingen, zoals we die leren kennen in de Bijbel en gebed?
 • Past dit beleidsplan bij de koers die we als gemeente zijn ingeslagen?
 • Houdt dit beleidsplan genoeg rekening met de identiteit en veelkleurigheid van onze gemeente?

 Heeft de AKR het beleidsplan besproken, dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. Het beleidsplan wordt goedgekeurd
 2. Het beleidsplan moet verbeterd worden
 3. Het beleidsplan moet opnieuw geschreven worden

Neemt de AKR het besluit om het beleidsplan van de werkgroep goed te keuren, dan kan de werkgroep daarmee aan de slag in de volgende vier jaar. Een beleidsplan geldt namelijk voor vier jaar.

Het kan ook zijn dat de AKR de werkgroep de opdracht geeft om het beleidsplan te verbeteren naar aanleiding van het gesprek in de AKR. Het verbeterde beleidsplan wordt dan in de volgende Kerkenraadsvergadering besproken, getoetst aan de feedback van de AKR en alsnog vastgelegd. Deze vastlegging door de Kerkenraad wordt in een volgende AKR vergadering teruggekoppeld en verantwoord aan de AKR.

Het kan ook zijn dat de AKR dusdanig ontevreden is over het beleidsplan van de werkgroep dat zij de werkgroep de opdracht geeft om het beleidsplan te herschrijven en in de volgende AKR vergadering opnieuw in bespreking te brengen.

In het tweede deel van een AKR vergadering bespreekt de voorzitter van de Kerkenraad lopende zaken met de AKR. Tijdens dit tweede deel kunnen de ambtsdragers hun overige vragen, mededelingen of overwegingen delen. Deze worden meegenomen naar de volgende Kerkenraadsvergadering.

Elk jaar wordt tijdens een AKR vergadering de begroting en jaarrekening van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgelegd.

De AKR heeft dus twee opdrachten te vervullen:

 • Bespreken en vastleggen van de beleidsplannen van de werkgroepen
 • Bespreken en vastleggen van de begroting en jaarrekening van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters

De KR:

Hij bestaat uit de ouderling-coördinatoren en de voorzitters van de werkgroepen en de voorgangers (assessoren). De Kerkenraad heeft als taak om het beleid uit te voeren en te evalueren dat door de AKR voor iedere werkgroep is vastgelegd.

In de KR vergaderingen bespreken de ouderling-coördinatoren en voorzitters van de werkgroepen met elkaar:

 • hoe het reilt en zeilt in de werkgroepen
 • hoe de uitvoering van de beleidsplannen, vastgesteld door de AKR, verloopt
 • of een verbeterd beleidsplan in overeenstemming is met de wens van de AKR en kan worden vastgelegd (terugkoppeling en verantwoording daarvan in de volgende AKR vergadering)
 • hoe de samenwerking is tussen de verschillende werkgroepen

 

 

 

1 Met inachtneming van de ordinantiën 3 Het ambt en de andere diensten (art. 6), 4 De ambtelijke vergaderingen (art. 6. 7 en 8) en 10 Het opzicht over de gemeente van de Kerkorde (202207)

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Fien Venema-van den Berg Voorzitter kerkenraad Fien Venema-van den Berg 06-53914277
Foto van ds. Ger Zijl Predikant ds. Ger Zijl 06-12120010
Foto van ds. Egbert Egberts Predikant ds. Egbert Egberts 06-41140109
Foto van Rita van Herk Kerkelijk werker Rita van Herk 06-38258241
Ouderlingcoördinator pastoraat Jannie Wessels-Lohuis 0548-543898
Foto van Caroline Hurenkamp-Hilbers Scriba Caroline Hurenkamp-Hilbers 06-42199601
Foto van Gerrit Hurenkamp Ouderlingcoördinator pastoraat Gerrit Hurenkamp 06-36117767
Foto van Jan Draaijer Voorzitter diaconie Jan Draaijer 06-20069338
Foto van Anja Draaijer-Markvoort Secretaris diaconie Anja Draaijer-Markvoort 0548-517914
Foto van Hans Roelofs Lid dagelijks bestuur diaconie Hans Roelofs 0548-513270
Foto van Mark Nijkamp Ouderlingcoördinator jeugd Mark Nijkamp 06-42985265
Foto van Adrian Kwintenberg Jeugdouderling Adrian Kwintenberg 06 15116672
Foto van Gerwin Schoterman Voorzitter beheer (cvk) Gerwin Schoterman 06-51775486
Foto van Gosse Pluimers Beheerder automatische incasso beheer Gosse Pluimers 06-53228455
Foto van Elsbeth Wessels-Eertink Ouderlingcoördinator missionair Elsbeth Wessels-Eertink 06 27307052
Foto van Frans Nawijn Ouderlingcoördinator vorming&toerusting Frans Nawijn 0548-543358