Commissie: Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen

E-mail: ggg@ontmoetingskerkrijssen.nl

Wat is een Gemeente Groei Groep?

In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak.

Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de ‘grote gemeente’, die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die ‘tussenschakel’ tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep. Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 15 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen.

Het doel van de Gemeente Groei Groep.

De gemeente groei groep is een vorm van gemeenteopbouw en bestaat uit kringen die 1 maal in de veertien dagen bijeen komen om:

  • Luisterend naar Gods Woord;
  • Sprekend over geloof en leven;
  • Biddend en zoekend;
  • Met elkaar te groeien in geloof.
  • Met elkaar te groeien in getal.

Gemeente Groei Groep bij de Ontmoetingskerk

Na de startzondag van september j.l. zijn de groei groepen weer van start gegaan. Elke veertien dagen komen ca. 80 mensen in kleine groepen in huiskamers bij elkaar. Ze ontmoeten elkaar en vanuit praktijkvoorbeelden bepreken we met elkaar een gedeelte uit de Bijbel. Trouwens, we zijn géén bijbelstudiegroep. Een gemeente groei groep wil verdieping brengen in GELOOF door het beleven van onze GEMEENSCHAP in de ONTMOETINGSKERK en wil werken aan het vrijmoediger spreken over ons geloof door GETUIGENIS.

Contactadres voor meer informatie of opgave

Voor meer informatie over de gemeente groei groepen, 
kunt u bellen of een mail sturen naar: Sybren van Dijk, svdijk@ontmoetingskerkrijssen.nl

Functie Naam Tel. Contact
Coördinator ggg Sybren van Dijk 06-18358464