Commissie: Vertrouwenspersoon

Vertrouwenpersoon
Wij zijn met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen de ontmoetingskerk willen we dat ieder gemeentelid zich veilig voelt. Gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. En wat dan? In onze ontmoetingskerk maken we afspraken over wat je van elkaar mag verwachten. Deze gedragscode is te vinden op de pagina www.pwzn.nl/veilige-gemeente

Wat is ongewenst gedrag en waar kun je terecht?
We onderscheiden seksueel ongewenst gedrag en overig ongewenst gedrag.

Seksueel ongewenst gedrag.
Dit betreft ernstige zaken zoals seksuele contacten die je niet wilt, of waarover jij je misschien schuldig voelt of schaamt. Er kan sprake zijn van seksueel getinte aanrakingen of opmerkingen in het contact met een ambtsdrager of kerkelijke functionaris, waardoor je je niet op je gemak voelt, niet veilig voelt. Dat kan nergens, maar zeker niet in het kerkenwerk. Wil je hierover praten, zoek je hulp of wil je misschien een klacht indienen, dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon, Jenet Nijkamp. Ook kan je terecht bij het meldpunt van het SMPR SMPR (seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Dit is een landelijk loket van de PKN in Utrecht. Dit loket werkt met het landelijk protocol bij seksueel misbruik in pastorale relaties. De vertrouwenspersonen van het SMPR kunnen je helpen en doorverwijzen.

Overig ongewenst gedrag.
Ongewenst gedrag is niet altijd seksueel van aard. Ongewenst is ook: elke vorm van agressie, geweld, pesten of discriminatie. Het criterium is dat het gedrag door de ander, door jou dus, als ongewenst wordt ervaren. Voor onze beroepskrachten is de gedragscode voor predikanten en kerkelijk werkers van toepassing waarop zij aanspreekbaar zijn. Voor problemen met deze vormen van ongewenst gedrag kan je niet terecht bij het SMPR, maar wel bij de vertrouwenspersoon van onze eigen wijkgemeente.


Slachtoffers Praten
Over ongewenst gedrag is moeilijk. Gevoelens van angst, schaamte of schuldgevoel kunnen meespelen. Ook komt het voor dat mensen twijfelen: “zullen ze me wel geloven, nemen ze me wel serieus?” “is het wel zo erg als ik denk?”. Hoe ingewikkeld het ook is, openheid is beter dan in de doofpot stoppen. Als jij iemand kent die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, of ben je dat misschien zelf, dan is het beter om dit te bespreken. Beter voor de betrokkene, maar ook beter voor de gemeente. We willen immers een gemeente zijn zoals God het bedoeld heeft. Aarzel niet en klop aan bij de vertrouwenspersoon.

Wat is het een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersonen heeft een speciale training gevolgd hoe om te gaan met slachtoffers van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan mensen met een klacht m.b.t. ongewenste situaties. De vertrouwenspersoon adviseert over de stappen die je kunt ondernemen. Hij/zij kan jou informeren, adviseren en ondersteunen. De vertrouwenspersoon is neutraal en verplicht tot geheimhouding. Als er doorverwezen moet worden naar andere instanties (bijv SMPR) zal de vertrouwenspersoon daarbij assisteren. Belangrijk hierbij is dat jij zelf de regie in handen houdt. Elke stap wordt besproken en er zal niets achter jouw rug om worden gedaan Preventie, stop voor de grens Het vertrouwensteam is er voor mensen die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag. Maar we doen meer. Aangezien ‘voorkomen nog altijd beter is dan genezen’ werken we ook aan preventie. Preventie houdt in dat we oog krijgen voor situaties waarin ongewenst gedrag kan ontstaan en in dat opzicht letten op elkaar en op onszelf. Werken aan die bewustwording is ook een belangrijke taak voor het vertrouwensteam. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat de gedragscode er is gekomen en dat de vrijwilligers een VOG kunnen aanvragen. Hierover zijn meerdere avonden geweest waarin er de voorlichting is gegeven. Voor aankomende nieuwe vrijwilligers is dit ook de gang van zaken om gedragscode te weten en ondertekenen evenals VOG.


Contactgegevens Vertrouwenspersoon:
Jenet Nijkamp Vertrouwenspersoon@ontmoetingskerkrijssen.nl
Het landelijk meldpunt van de PKN voor seksueel misbruik in de kerk is te bereiken via Mail info@smpr.nl, tel. 030-3038590, website www.smpr.nl

Downloads

Beleid Veilige Ontmoetingskerk

Gedragscode voor vrijwilligers

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Jenet Nijkamp Vertrouwenspersoon Jenet Nijkamp 06-21169607